به نام خدا
آیین‌نامه نحوه پذیرش عضو در انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران

به منظور اجرای ماده (۴) اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسسان مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۶ و احراز شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و همچنین در راستای تفویض بخشی از اختیارات هیئت مدیره انجمن به کمیته «عضو‌گیری» درخصوص بررسی و احراز شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی (موضوع تبصره ۳ ماده ۴ اساسنامه)، این آیین‌نامه تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه پذیرش عضو در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید.
در این آیین‌نامه «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» به اختصار «انجمن» و «متقاضی عضویت» به اختصار «متقاضی» نامیده می‌شوند.

۱- تعاریف

۱-۱-عضو:
عضو در این آیین‌نامه شخصی حقیقی است که مشمول قانون کار و واجد شرایط مندرج در ماده (۴) اساسنامه مورد عمل انجام صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران است ودرخواست کتبی عضویت خود را به همراه کلیه مدارک لازم تحویل دبیرخانه انجمن داده و ورودیه و حق عضویت مصوب مجمع عمومی را به‌موقع و به طور کامل پرداخت کرده و تقاضای وی مورد تایید کمیته عضوگیری و هیات‌مدیره انجمن قرار گرفته باشد.
۱-۲-روزنامه نگار:
روزنامه‌نگار در این آیین‌نامه شخصی است حقیقی که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و در تحریریه نشریات استان تهران شامل کلیه روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها، فصل نامه‌ها، سایت‌های خبری، خبرگزاری‌ها و نشریاتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشمول ماده یک قانون مطبوعات هستند (به‌جز بولتن‌ها و نشریات داخلی) مشغول به‌کار بوده و در فرایند مستقیم تهیه، تنظیم، تحلیل، تفسیر و ترجمه اخبار، مطالب و اطلاعات فعالیت می‌کنند. کارکنان، بولتن‌ها و سایت‌های داخلی ادارت، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مشمول این آیین‌نامه نیستند و نمی‌توانند عضو انجمن شوند.
۱-۳-کمیته عضو‌گیری:
وفق تبصره ۳ ماده ۴ اساسنامه که مقرر می‌دارد «هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را درخصوص بررسی و احراز شرایط متقاضیان عضویت به کمیته‌ای فنی و تخصصی (تحت عنوان کمیته عضوگیری) تفویض کند. کمیته مذکور طبق آیین‌نامه‌ای تحت نام «آیین‌نامه نحوه پذیرش عضو در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» که به تصویب هیات‌مدیره می‌رسد، فعالیت خواهد کرد»، کمیته عضو‌گیری کمیته‌ای متشکل از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که توسط هیات مدیره انتخاب وظایف پیش گفته را ایفا خواهد کرد.
۱-۴-نشریات
منظور از نشریات کلیه روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها، فصل‌نامه‌ها و سایر اشکال مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری است که کارگاه مشمول قانون کار محسوب شده و مشمول ماده یک قانون مطبوعات و دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند (به جز بولتن‌ها و نشریات داخلی).

۲-شرایط عضویت

۲-۱-احراز اشتغال به کار در مطبوعات
متقاضی عضویت در انجمن وفق مقررات اساسنامه باید شاغل در یکی از حرفه‌های مرتبط با روزنامه‌نگاری طبق تعریف مندرج در موارد (۱) و (۴) اساسنامه، در حوزه فعالیت انجمن صنفی باشد. اشتغال متقاضی با ارائه مدارکی چون گواهی‌اشتغال به کار، کارت شناسایی معتبر، نمونه آثار منتشر شده در نشریات و امثال آن احراز می‌شود.
۲-۱-۱-گواهی اشتغال به کار: عبارت است از گواهی مکتوب که در سربرگ محل کار نوشته یا تایپ شده و دارای شماره و تاریخ و ممهور به مهر نشریه باشد و به امضای بالاترین مقام کارفرمایی نشریه و یا نماینده او رسیده باشد.
تبصره۱: در گواهی اشتغال به کار باید صراحتا و به طور دقیق نام و نام خانوادگی متقاضی، سمت وی در نشریه، سابقه کار وی به سال و ماه و تاریخ شروع به کار درج شده باشد.
تبصره ۲:ارائه اصل گواهی اشتغال به کار الزامی است.
۲-۱-۲-کارت شناسایی معتبر: عبارت است از کارت خبرنگاری که توسط نشریه صادر شده و به امضای بالاترین مقام کارفرمایی و یا نماینده وی رسیده و ممهور به مهر نشریه بوده و در زمان ارائه درخواست عضویت، حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد.
تبصره ۱: کارت خبرنگاری الزاما باید دارای عکس بوده و در آن سمت، تاریخ صدور و تاریخ پایان اعتبار آن ذکر شده باشد.
تبصره۲: ارائه اصل کارت خبرنگاری در زمان ارائه درخواست عضویت الزامی است.
۲-۱-۳- نمونه آثار منتشر شده در مطبوعات: برای احراز اشتغال به کار متقاضی باید چند نمونه از آخرین آثار منتشر شده در نشریه محل فعالیت خود را ارائه کند و یا این‌که نام وی در شناسنامه نشریه به عنوان روزنامه نگار یا عضو تحریریه حداقل در سه شماره پیاپی درج شده باشد.
۲-۱-۴-گواهی اعضای انجمن: در صورتی که سه نفر از اعضای انجمن که هر کدام پیشی از ۱۵ سال سابقه کاری روزنامه‌نگاری داشته باشند حرفه روزنامه‌نگاری متقاضی را تایید کنند این گواهی به منزله اشتغال به کار تلقی می‌شود.
۲-۲- احراز سابقه کار:
متقاضیان عضویت در انجمن، وفق مقررات اساسنامه برای عضویت پیوسته در انجمن باید دارای حداقل سه سال سابقه کار مستمر در مطبوعات باشند. سابقه کار متقاضی با ارائه مدارک زیر احراز می‌شود.
۲-۲-۱- گواهی اشتغال به کار و تایید سابقه: عبارت است از گواهی مکتوب که در سربرگ محل کار نوشته یا تایپ شده و دارای شماره و تاریخ و ممهور به مهر نشریه باشد و به امضای بالاترین مقام کارفرمایی نشریه و یا نماینده او رسیده باشد.
تبصره ۱: در گواهی اشتغال به کار و تایید سابقه، باید صراحتا و به طور دقیق نام و نام‌خانوادگی متقاضی، سمت وی در نشریه، سابقه کار وی به سال و ماه و تاریخ شروع به کار درج شده باشد.
تبصره ۲: ارائه اصل گواهی اشتغال به کار الزامی است.
تبصره ۳: گواهی سابقه کار هر نشریه صرفا برای همان نشریه معتبر و قابل استناد است.
۲-۲-۲- کارت‌های شناسایی معتبر: عبارت است از کارت‌های خبرنگاری که توسط نشریه‌های محل کار متقاضی صادر شده و به امضای بالاترین‌ مقام کارفرمایی و یا نماینده وی رسیده و ممهور به مهر نشریه باشد.
تبصره ۱: کارت‌های خبرنگاری الزاما باید دارای عکس بوده و در آن سمت و محل فعالیت متقاضی در نشریه، تاریخ صدور و تاریخ پایان اعتبار آن ذکر شده باشد.
تبصره ۲: ارائه اصل کارت خبرنگاری در زمان ارائه درخواست عضویت الزامی است.
۲-۲-۳- نمونه آثار منتشر شده در مطبوعات: برای احراز سه سال سابقه کار مطبوعاتی، متقاضی باید حداقل دوازده(۱۲) اثر منتشر شده در نشریه محل فعالیت خود را ارائه کند و یا اینکه نام وی در شناسنامه نشریه به‌عنوان روزنامه‌نگار یا عضو تحریریه حداقل در دوازده(۱۲) شماره در عرض سه سال درج شده باشد.
تبصره ۱: برای احراز هر سال سابقه کار مطبوعاتی ارائه چهار(۴) اثر که ترجیحا هر یک از آنها در بین یکی از فصل‌های سال منتشر شده باشند، الزامی است.
تبصره ۲: از تاریخ انتشار چهار(۴) اثر از دوازده(۱۲) اثر مورد نیاز، نباید بیشتر از دوازده(۱۲) ماه گذشته باشد.
تبصره ۳: در مورد فصلنامه‌ها، ارائه مجموعا شش(۶) اثر و حداقل دو(۲) اثر منتشر شده در هر سال کافی است مشروط بر اینکه از تاریخ انتشار یکی از آثار بیش از یکسال نگذشته باشد.
۲-۲-۴- گواهی اعضای انجمن: چنانچه حداقل سه نفر از اعضای انجمن که هر کدام بیش از ۱۵سال سابقه کاری روزنامه‌نگاری داشته باشند، سابقه فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری متقاضی را تایید کنند، گواهی آنان به منزله سابقه کار موثر متقاضی برای عضویت تلقی می‌شود.
۲-۲-۵- مدرک تحصیلی: فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با روزنامه‌نگاری در مقطع کارشناسی و بالاتر، با داشتن یک سال سابقه کار در مطبوعات می‌توانند عضو انجمن صنفی شوند.
۳- سایر
۳-۱- عضویت افتخاری: انجمن می‌تواند مولفان، مترجمان، هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی را که خدمات برجسته‌ای به عالم مطبوعات و پیشبرد آزادی قلم و ارتقای سطح فعالیت روزنامه‌نگاری انجام داده‌اند با تصویب هیات مدیره به عضویت افتخاری خود بپذیرد. عضویت افتخاری صرفا توسط هیات مدیره اعطا خواهد شد.
۳-۲- ممنوعیت عضویت کارفرمایان: صاحبان امتیاز نشریات، مدیران مسئول یا مدیران عامل خبرگزاری‌ها‌ و موسسات مطبوعاتی و یا دارندگان هر نوع سمت کارفرمایی در مطبوعات و حوزه رسانه نمی‌توانند عضو انجمن شوند.
۳-۳- تمدید عضویت: بررسی شرایط متقاضیان تمدید عضویت، برعهده کمیته عضوگیری خواهد بود.
۳-۴- تعلیق، اخراج، محرومیت از عضویت و یا لغو عضویت انجمن صنفی: پیشنهاد تعلیق، اخراج، محرومیت از عضویت و یا لغو عضویت انجمن صنفی اعضایی که مشمول مواد(۵) یا (۸) اساسنامه شده‌اند برعهده کمیته عضوگیری موضوع این آیین‌نامه است. کمیته مذکور موظف است پیشنهاد خود را به صورت مکتوب و به همراه مدارک و مستندات کامل، دال بر احراز شرایط مندرج در مواد (۵) و (۸) اساسنامه به هیات مدیره انجمن ارائه دهد.
۳-۵- موارد خاص: چنانچه‌ علی‌رغم ارائه مدارک و مستندات کافی و رعایت شکلی آیین‌نامه، عدم شرایط یک متقاضی برای اکثریت اعضای کمیته عضوگیری محرز باشد. در این صورت اعضای کمیته موظفند مراتب را کتبا به متقاضی اعلام کنند. در صورت اعتراض و شکایت کتبی احتمالی، متقاضی باید اعتراض کتبی خود را به هیات مدیره تحویل دهد و نظر هیات مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره: روند بررسی مدارک نباید به حیثیت و اعتبار متقاضی لطمه وارد کند و یا امنیت شغلی وی را به خطر بیندازد.
۳-۷- نگهداری از اسناد و مدارک و حفظ اطلاعات افراد: کلیه مدارک و اسناد دریافتی از متقاضیان صرفا باید در محل انجمن نگهداری، بایگانی و رسیدگی شوند و انتقال آنها به خارج از اقامتگاه قانونی انجمن ممنوع است. مفاد و اطلاعات مندرج در پرونده متقاضیان صرفا جهت بهره‌برداری مقامات مسئول در انجمن صنفی است و لذا استفاده از این اطلاعات تحت هر عنوان و دلیلی بدون تایید و تصویب هیات مدیره انجمن ممنوع است. همچنین اعلام دلایل رد درخواست متقاضیان باید از راه‌های متعارف و حفظ حریم خصوصی با رعایت همه‌جوانب اخلاقی و حرفه‌ای صورت گیرد و صرفا به شخص متقاضی منعکس شود.
۳-۸- تمکین از مصوبات هیات مدیره: کمیته عضوگیری زیر نظر هیات مدیره انجمن فعالیت می‌کند و تابع تصمیمات آنان است.
این آیین‌نامه در سه(۳) ماده در تاریخ ۱۹/۱۹/۱۳۹۶ به تصویب هیات مدیره «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» رسید و از همین تاریخ لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است. اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مشترکا مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه هستند.

آخرین خبرها

 • شرایط صدور کارت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای اعضای انجمن روزنامه‌نگاران تهران
  سه شنبه, 12 اسفند 1399

  اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران می‌توانند با تسهیلاتی کارت خبرنگاری بین المللی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران را دریافت کنند. 

   

  بر این اساس هزینه صدور این کارت برای اعضای انجمن تهران با تخفیف مبلغ ۶۰ یورو  با جلد چرمی و ۵۵ یورو بدون جلد می‌باشد.

  اعضای انجمن تهران که از طریق انجمن درخواست می‌کنند کارت‌هایشان برای انجمن تهران ارسال می‌شود و حدود زمانی آن اوایل سال آینده خواهد بود.

  آخرین مهلت ثبت نام درخواست پایان اسفند سال جاری می‌باشد. 

  متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳با تلفن  ۰۲۱۲۶۷۲۰۱۲۶  و یا با تلگرام انجمن به شماره ۰۹۲۴۴۰۱۳۹۲ تماس بگیرند.

  شرایط صدور کارت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای اعضای انجمن روزنامه‌نگاران تهران
 • نشست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با حضور نماینده انجمن تهران
  سه شنبه, 12 اسفند 1399  نشست بین المللی با عنوان "بعد از گذشت 10 سال، آیا بهار عربی، مطبوعات و روزنامه نگاری را تغییر داد"  توسط فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) برگزار شد.

  برگزاری این نشست به دلیل محدودیت های کرونا، به صورت آنلاینو به مدت 4 ساعت در روز چهارشنبه 29 بهمن 99 انجام شد.

    نمایندگانی از اتحادیه ها و انجمن های صنفی روزنامه نگاران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این نشست حضور داشتند و برخی از آنها سخنرانی کردند. همچنین رضا غبیشاوی روزنامه نگار ایرانی نیز به نمایندگی از انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در این نشست مجازیحاضر بود.

  در ابتدای این برنامه، یونس مجاهد رئیس فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در سخنانی با اشاره به نشست 10 سال قبل فدراسیون در مراکش با موضوع اصلاح سازمان های رسانه ای گفت که در بهار عربی، تغییرات اساسی در برخی از کشورها روی داد و امیدهایی برای بهبود وضعیت رسانه ها و روزنامه نگاران در این کشورها برانگیخته شد اما نتیجه پایین تر از انتظارات بود. وظیفه ماست که وضعیت فعلی رسانه ها و روزنامه نگاران در این کشورها را بررسی و از تجربیات آنها استفاده کنیم. همچنین نیاز به کار برای دست یابی به توصیه هایی شفاف و تعیین استراتژی و التزاماتی برای فدراسیون بین المللی و جامعه جهانی وجود دارد.

  هدف،وجود رسانه های مستقل بود

  این برنامه در ادامه در سه بخش برگزار شد.

  بخش نخست با عنوان "بررسی 10 سال اخیر - دیدگاه تحلیلگران" با 4 سخنرانی  همراه شد.

  "جیم بوملحه" از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، "اوليویی دیلاج" روزنامه نگار فرانسوی،"سعید السلمی" رئیس مرکز آزادی رسانه ها در دارالبیضا مراکش و دکتر "نعومی صقر" از دانشگاه ویست مینستر بریتانیا سخنرانی کردند.

  بخش هایی از سخنان "بومحله" این گونه بود: در بهار عربی، هدف دست یابی به کرامت بود. فدراسیون بین المللی، صدای روزنامه نگاران برای تحقق عدالت بود. هدف،وجود رسانه های مستقل بود. در سال 2011 زلزله بزرگی روی داد و نتایجبزرگی هم در برداشت. ضرورت داشت در واقعیت هم حقایق جدیدی را ببینیم. مطالبه قوانین جدید برای دستیابی روزنامه نگاران به حقوق خود وجود دارد. فدراسیون بین المللی در این روند، نقش مهمی را ایفا می کند. مطالبه استقلال روزنامه نگاران و رسانه ها ادامه دارد. امروز این موضوع اهمیت دارد که به این سوال جواب دهیم که چرا در بخشی از این موضوعات به موفقیت نرسیدیم.

  "دیلاج"روزنامه نگار فرانسوی نیز گفت: در سال های اخیر با چالش های جدید روبه رو شدیم. آنچه که در 10 سال قبل در بهار عربی در کشورهای عربیدیدیم شبیه اتفاقات آزادیخواهانه اروپای شرقی بود. شاهد سرکوب شدید حکومت ها بودیم. نتیجه این سرکوب ها این بود که مقامات برای سرکوب رسانه ها نیز دخالت کردند. بنابراین، روزنامه نگاری از رسانه ها به شبکه های اجتماعی منتقل شد.

  "سعید السلمی" رئیس مرکز آزادی رسانه ها در مراکش هم سخنرانی خود را به استقلال رسانه ها اختصاص داد. جملاتی از سخنان او این گونه است: برخی فعالان اقتصادی نزدیک به حکومت ها، در رسانه سرمایه گذاری می کنند و تلاش می کنند این رسانه ها را به صورت غیرمستقیم، کنترل کنند. این وضعیت را در بسیاری از کشورهای عربی شاهد هستیم. در کشورهای عربی کمتر رسانه مستقلی دیده می شود. همچنین بسیاری از رسانه های کاغذی و چاپی نیز متوقف شده اند و به صورت اینترنتی تغییر شکل داده اند که علاوه بر مباحث فنی، دلیلآن مسائل اقتصادی است. همزمان تحولات دیجیتالی باعث شده ما با انفجار رسانه ای روبه رو باشیم و راه اندازی شبکه های تلویزیونی و رادیویی به سهولت ممکن باشد.

  حمایت از رسانه ها وروزنامه نگاران که از زمان بهار عربی مورد هدف قرار گرفته اند اهمیت دارد. آمار روزنامه نگاران زندانی و کشته شده در منطقه بسیاربالاست. همچنین برخی روزنامه نگاران به عنوان ابزار تبلیغاتی فعالیت می کنند. در مصر و الجزایر و کشورهای جنوب خلیج فارس این موارد دیده می شود. علاوه بر این، شاهد خبرهای جعلی علیه خبرنگاران هستیم که به عنوان بخشی از سرکوب علیهآنها استفاده می شود. روزنامه نگاران باید برای حل نزاعات نقش ایفا کنند. معیارهای اخلاقی فعالیت روزنامه نگاری از اهمیت بسیاری برخوردارند. برخی روزنامه نگاران در برخی سازمان های حکومتی، ارتش و دولت کار می کنند؛ اینکه آنها چگونه باید کار کنندو چگونه باید معیارهای اخلاقی را به کار گرفت، موضوعاتی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

  دکتر"صقر" از دانشگاه وست‌ مینستر بریتانیا هم در سخنرانی خود اشاره کرد که روزنامه نگاران مشارکتی در شکست بهار عربی نداشتند اما ساختار رسانه ها در این شکست، نقش داشت. او گفت: بررسی راه های جدید تامین رسانه ها برای تضمین و تقویت استقلال رسانه ها مهم است. باید به دنبال راه های جدید تامین مالی رسانه ها باشیم.  در تحولات بهار عربی، روزنامه نگاران قابل سرزنش نیستند.  در مصر یکی از کشورهای بهار عربی، بعد از انقلاب، حکومت  فشارها بر رسانه ها و روزنامه نگاران را افزایش داده است و مانع از ایجاد رسانه های مستقل یا تامین مالی مستقل رسانه ها شده است.


  رضا غبیشاوی به نمایندگی از انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در این بخش از نشست در سخنان کوتاهی به بخشی از فعالیت های انجمن برای حمایت از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در برابر محدودیت های مختلف پرداخت. او همچنین خواستار یادآوری مستمر مسوولیت دولت ها در تضمین آزادی فعالیت روزنامه نگاران شد. وی از روزنامه نگاران در سایر کشورها نیز خواست تا با اشتراک گذاری تجربیات خود در ارتقای حرفه ای سطح فعالیت های رسانه ای در برابر محدودیت ها نقش ایفا کنند.

  انتقاد از نظامی شدن فضای رسانه ای در یمن

  "نگاه جدی به دهه قبل - نگاه اتحادیه ها" عنوان بخش دوم این نشست بود که با سخنرانی ها و بیان نظرات تعدادی از شرکت کنندگان به پایان رسید.

  "فاطمه مطهر" از اتحادیه روزنامه نگاران یمن،"موید اللامی" رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراق و "محمد ياسين الجالصی" رئیس اتحادیه روزنامه نگاران تونس سخنرانان اصلی این بخش بودند.

  "مطهر" با اشاره به جنگ و نزاع مسلحانه در یمن گفت که شبکه های اجتماعی به محلی برای ترویج کینه جویی و  خشونت تبدیل شده اند و این موضوع نگران کننده ای است. وی همچنین به اینمسئله اشاره کرد که روزنامه نگاری و فضای رسانه ای در یمن هم به دلیل جنگ در این کشور، نظامی شده اند. او خواستار جداسازی فضای رسانه ای و روزنامه نگاری از فضای جنگی شد.

  مطهر تاکید کرد که فعالیت های صنفی در یمن تحت تاثیر درگیری های مسلحانه و رقابت های سیاسی قرار گرفته است.

  "اللامی" رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراق نیز گفت که ضعف رسانه ای باعث تقویت شهروند روزنامه نگاران شده است. او در سخنرانی اش به این موارد اشاره کرد: چالش میان شهروند خبرنگاران و رسانه های سنتی ادامه دارد البته شهروند خبرنگاری دارای نقاط مثبی هم هست که از جمله می توان به پوشش همه مناطق اشاره کرد. البته از سوی دیگر، شبکه های مسلحانه در مناطق مختلف شکل گرفته اند و رسانه های اینترنتی در خدمت این شبکه ها هستند.

  "الجالصي" رئیس اتحادیه روزنامه نگاران تونس هم با اشاره به انقلاب در این کشور علیه حکمرانی زین العابدین بن علی در 10 سال قبل، گفت که بعد از انقلاب، آزادسازی رسانه ها هم روی داد و رسانه ها توانستند از سیطره حکومت خارج شوند. او همچنین به اعتصاب اخیر روزنامه نگاران تونس که با هماهنگی اتحادیه روزنامه نگاران این کشور برگزار شد و حمایت اتحادیه های صنفی ملی و بین المللی و تحقق مطالبات این اعتصاب اشاره کرد. وی همچنین خواستار حمایت از بلاگرها و روزنامه نگاران زندانی در مصر، ترکیه و لیبی شد.

  کرونا علیه روزنامه نگاری

  بخش سوم هم با عنوان "بازنگری در انتظارات ما - آیا اتحادیه صنفی ما چیزییاد گرفت و چه باید بکنیم" آخرین بخش نشست بود.

  در  این بخش "آنطونیو بلانجی" از فدارسیون بین المللی روزنامه نگاران، "نویرهالهاشمی" از اتحادیه روزنامه نگاران عرب، "ناصر ابوبکر" از اتحادیه روزنامه نگاران فلسطین و "علییوسف" از اتحادیه صنفی روزنامه نگاران لبنان به صورت آنلاین سخنرانی کردند.

  "خالد القوده" روزنامه نگار در روزنامه اردنی "الرای" به نمایندگی از اتحادیه روزنامه نگاران اردن گفت اردن بعد از آغاز بهار عربی، دست به اصلاحاتی زد اما بعد از اینکه کشورهای بهار عربی به سرنوشت بدی دچار شدند در داخل اردن هم شاهد عقب نشینی در زمینه اصلاحات بودیم. به تازگی پارلمانی شکل گرفت که تحت سیطره حاکمیت است و می تواند قوانین عرفی و استثنایی را تصویب کند و مشروعیتی در این زمینه به این قوانین ببخشد. همچنان شاهد نگاه سختگیرانه در برابر روزنامه نگاران هستیم. در شرایط فعلی کرونا، محدودیت ها افزایشیافته و نگران کننده شده اند. او به قانون جدید مبارزه با فساد مالی در اردن اشاره کرد که در بخشی از آن انتشار خبر جعلی و نادرست با مجازات سنگینی روبه رو می شود. به گفته او به این بهانه می توان با فعالیت های رسانه ای مقابله کرد.

  نشست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با صدور بیانیه ای با تاکید بر استقلال رسانه ها و آزادی فعالیت روزنامه نگاران و حمایت از آنها در روند کسب و انتشار اطلاعات به پایان رسید.

  نشست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با حضور نماینده انجمن تهران
 • تصویبِ برگزاری مجمع‌عمومی انجمن در فضای باز
  سه شنبه, 12 اسفند 1399

  جلسه این هفته هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با خبر دردناک درگذشت روزنامه‌نگار باسابقه و توانمند علی اکرمی عراقی همزمان و مقرر شد انجمن با هماهنگی خانواده و دوستان وی در مراسم یادبودِ وی شرکت موثری داشته باشد. 

  در ادامه جلسه، اعضای هیات مدیره به ارائه گزارشی از بازدید از شهر جدید پرند و واحدهای منتخب برای واگذاری به اعضای انجمن پرداختند. 

  براساس این گزارش واحدهای ۷۰ ،۷۵ و ۸۵متری، خرداد ماه سال آینده آماده تحویل است. قیمت این آپارتمان‌ها حدودا بین دویست و پنجاه تا سیصد میلیون تومان بوده که ۴۰ میلیون تومان آن وام مسکن است و ۷۰درصد از قیمت واحدها باید در زمان عقد قرارداد و مابقی در زمان تحویل پرداخت شود. 

  اطلاعات مربوط به واحدهای هشتگرد نیز متعاقبا و پس از بازدید به اطلاع خواهد رسید. 

  برگزاری مجمع عمومی به صورت حضوری از دیگر مصوبات این جلسه بود و مقرر شد با همراهی وزارت کار این مجمع در فضای باز و به صورت حضوری برگزار شود. انجمن از اعضای خود می‌خواهد با توجه به شرایط کرونایی و جلوگیری از تجدید مجمع، نهایت همکاری را برای حضور انجام داده و در این مجمع مسئولانه حاضر شوند. 

  در این جلسه همچنین گزارشی از نشست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با عنوان «بعد از گذشت ده سال؛ آیا بهار عربی، مطبوعات و روزنامه‌نگاری را تغییر داده است؟» از سوی رضا غبیشاوی نماینده انجمن در این نشست ارائه شد.

   
   
   
   
  تصویبِ برگزاری مجمع‌عمومی انجمن در فضای باز
 • بررسی وضعیت ثبت‌نام همکارانِ روزنامه‌نگار برای مسکن در جلسه هیات مدیره انجمن
  سه شنبه, 28 بهمن 1399
  وضعیت ثبت نام همکارانِ روزنامه‌نگار برای مسکن، در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران بررسی شد.
  به گزارش دبیرخانه انجمن، در این نشست مقرر شد از اعضا خواسته شود تطبیق شرایط ثبت نام با شرایطِ خود را جدی گرفته تا از عواقب آن اجتناب شود.
  از دیگر مسائل مطرح شده درباره این موضوع بازدید از شهرک‌های مطروحه برای واگذاری مسکن به همکاران بود که اخبار آن متعاقبا به اطلاع اعضا خواهد رسید. 
  انجام مقدمات برگزاری مجمع نیز در این جلسه به تصویب رسید. 
  از سوی دیگر، از آن‌جا که بسیاری از همکاران متقاضی وام هنوز اقدام به دریافت آن نکرده‌اند، هیات مدیره مصوب کرد تا در این مورد ضمن رایزنی با مسئولان وزارت کار و صندوق کار آفرینی امید در این باره تعیین تکلیف شود. 
  در این جلسه همچنین برای حضور نماینده‌ای از انجمن در نشست مجازی آینده فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران درباره وضعیت مطبوعات جهان عرب پس از اتفاقات دهه اخیر تصمیم گرفته شد.
  در انتهای جلسه، رییس هیات مدیره انجمن گزارشی از نشست با رییس انجمن جامعه شناسی ایران ارائه داد و بر همکاری متقابل میان انجمن با سایر انجمن‌های صنفی و علمی بویژه انجمن جامعه شناسی ایران تاکید شد تا برای کمک‌های سازنده‌ به روزنامه‌نگاران در جهت ائتلای فضای امید و کارِ حرفه‌ای آنها اقدام مشترک کنند.
  بررسی وضعیت ثبت‌نام همکارانِ روزنامه‌نگار برای مسکن در جلسه هیات مدیره انجمن